Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAMENY A LITERATURA

Matušíková, L, Pazderová, A.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Chrudimsko. Praha: Státní ústřední archiv, 2001. Vyd. 1., 3 sv., ISBN 80-85475-74-X.

Musil, František: Osídlování Poorlicka v době předhusitské: kraj na Tiché Orlici, v povodí Třebovky a Moravské Sázavy. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2002. Vyd. 1., 280 s. ISBN 80-86042-64-2.

 

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 / Chrudimsko
Patentem českých nístodržících  (ze dne 4. února 1651) bylo nařízeno vrchnostem pořídit soupis obyvatelů na základě příslušnosti ke katolické víře. Proto každý pořízený Soupis poddaných začíná údaji o vrchnosti, pak následuje výčet obyvatelstva podle měst, městeček a vsí. Stejně byli evidováni měsťané královských a poddanských měst i svobodníci. Povinnost se nevztahovala na duchovenstvo a vojsko.

 

Digitalizované matriky Oblastního archivu v Zámrsku
Na základě dohody, uzavřené mezi SOA Zámrsk a Family Search International, byla v červnu 2009 zahájena digitalizace matrik uložených v SOA v Zámrsku. Není možné nahlížet do matrik, u nichž dosud neprošla lhůta daná zákonem o matrikách (100 let u narozených, 75 let u oddaných a zemřelých).

>> seznam zkratek použitých v inventárním seznamu digitalizovaných matrik

 

Archivní fond farního úřadu ve Svatém Jiří
dochován značně útržkovitě, písemnosti vesměs začínají až po roce založení lokalie, tj. od roku 1805. Výjimku tvoří účetní knihy, které pocházejí z období předcházejícího. Velmi významná je farní kronika založená farářem Melicharem v polovině 19. stol., která v sobě obsahuje prameny dřívější doby, dnes již nedochované. Zápisy v této kronice, provedené farářem Janem Rozlilkem, svatojiřským rodákem, jsou všestranné - autor si všímá všech událostí, i politických a projevuje své nadšené vlastnecké postavení. Poslední zápis v kronice je z roku 1894.